اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۰۵۴۴۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۳۶۹۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۱۱۵۵۶۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۵۵۲۹۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۰۰۷۹۴۵ ۰۰۹۸
۹۱۲۵۹۵۲۶۷۴ ۰۰۹۸
۹۱۲۲۵۹۲۵۸۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان سعدی جنوبی ، پاساژ سعدی شماره 24

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان سعدی جنوبی ، پاساژ سعدی شماره 24

  • :
  • ۳۳۹۰۵۴۴۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۳۶۹۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۱۱۵۵۶۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۹۵۵۲۹۴ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای سادات شریف
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۰۵۴۴۲
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۵۵۲۹۴
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۱۰۰۷۹۴۵

آدرس