الکتروموتورATB SEVER از محصولات شرکت الکترو خجسته می باشد.

مشاهده

روتور سیم‌_پیچیزمانی که مقاومت سر راه روتور قابل تغییر باشد، روتور سیم‌_پیچی

مشاهده