تولید جاذغالی از دیگر خدمات ارائه شده الکترو خجسته میباشد.

مشاهده

اسلیپ رینگ داخل باکس IP 54

مشاهده

الکترو خجسته بهترین تولید کننده جا ذغالی در ایران میباشد.

مشاهده