این نوع از اسلیپرینگ ترکیبی دارای 4 لاین پاور یا

مشاهده

اسلیپ رینگ به قطعه استوانه ای گفته میشود که

مشاهده